Intrafamiliaal geweld

Dit omvat verbaal, fysiek, seksueel en economisch geweld met herhaald of repetitief karakter, bedreigingen en dwang die de integriteit van de andere persoon of zelfs de sociaal-economische integratie van die andere persoon ondermijnen. Dit geweld treft niet alleen het slachtoffer, maar ook andere gezinsleden, waaronder kinderen. Dit is een vorm van intrafamiliaal geweld. In de overgrote meerderheid van de gevallen blijken de daders mannen te zijn en de slachtoffers vrouwen. Geweld in intieme relaties is een uiting in de privésfeer van de ongelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen die in onze samenleving nog steeds bestaan.

Ieder van ons kan op een dag geconfronteerd worden met intrafamiliaal geweld, ongeacht zijn of haar leeftijd, sociaal-professionele categorie, godsdienst, … Dit geweld is ook een vorm van gendergerelateerd geweld omdat het onevenredig veel vrouwen treft en omdat de meerderheid van de agressors mannen zijn…

Omdat geweld in de privésfeer een sterke invloed heeft op de andere levenssferen van het slachtoffer, met name op het werk (burn-out, absenteïsme, stress, arbeidsongevallen, …), wil het CEASE-netwerk bedrijven ondersteunen die vrijwillig potentiële slachtoffers willen opsporen en naar de juiste hulp willen doorverwijzen.

Engageer u en sluit bij het netwerk aan door het Handvest te tekenen! Neem voor bijkomende informatie contact met ons op.

E-learning over intrafamiliaal geweld en de impact ervan op professioneel vlak

Er staan u ook verschillende hulpmiddelen ter beschikking

Affiches ter sensibilisering voor intrafamiliaal geweld in uw ondernemingen

Die drie posters die in het Nederlands, Frans en Engels beschikbaar zijn, willen het personeel sensibiliseren voor intrafamiliaal geweld, het informeren over contacten die in noodgevallen nuttig zijn, en een zorgzame werkomgeving bevorderen.

Sensibiliseren voor intrafamiliaal geweld: brochures die u kan verspreiden in uw onderneming!

Een brochure die u in uw onderneming in groten getale kan verspreiden en die theoretische en praktische elementen bevat die nuttig is in geweldsituaties.

Praktische gids voor de Belgische ondernemingen: “Wend uw blik niet af… ook niet op het werk. Handel!”

Deze brochure, die beschikbaar is in het Nederlands en het Frans, wil de ondernemingen ondersteunen bij het begeleiden van werknemers en werkneemsters die met partnergeweld worden geconfronteerd.

De strijd tegen partnergeweld: werk als katalysator voor emancipatie

Oproep om te handelen! Acht aanbevelingen om van werk een katalysator voor de sociaal-economische integratie of re-integratie te maken voor vrouwen die geconfronteerd worden met partnergeweld!

Pour un retour à l'emploi réussi des femmes confrontées aux violences conjugales

Publicatie van het ACTIV-project met de titel Agir et collaborer pour lutter contre les violences intimes, die als belangrijkste doel de sociaal-economische integratie of re-integratie heeft van vrouwen die geconfronteerd worden met partnergeweld.

Nationale enquête over de impact van partnergeweld op werk, werknemers en werkplekken in België

De podcast One In Three Women

Deze podcast beklemtoont de sleutelrol van het bedrijf in de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Om ervoor te zorgen dat iedereen betrokken wordt bij die strijd, praten de bedrijven uit het OneInThreeWomen-netwerk met elkaar en delen met elkaar hun beste praktijken.

En finir avec les violences sexistes et sexuelles - Manuel d'action

Dit kleine handboek met acties om komaf te maken met seksueel geweld, geschreven door Caroline De Haas en uitgegeven bij Editions Robert Laffont, wil seksistisch en seksueel geweld “identificeren”, “begrijpen” en “handelen”. Meer informatie.

Tot wie kan men zich wenden als men met intrafamiliaal geweld geconfronteerd wordt?

Noodnummers

0800 30 030 in Franstalig België
1712 in Nederlandstalig België

www.seksueelgeweld.be

Een initiatief van de politie en het Instituut voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het kader van het federale beleid voor gelijke kansen

www.ecouteviolencesconjugales.be/services-guide

Wie op zoek is naar opvang, juridische ondersteuning of een ambulante dienst in Brussel en in Wallonië, kan terugvallen op een repertorium.