Het Cease-netwerk

Volgens het Verdrag van Istanbul is gendergerelateerd geweld tegen vrouwen “elk geweld dat is gericht tegen een vrouw omdat zij een vrouw is of dat vrouwen onevenredig treft”. Intrafamiliaal geweld en pesterijen op het werk zijn een vorm van geweld waarmee een zeer groot (en te groot) aantal geseksualiseerde individuen ook vandaag nog te maken heeft. [1]Juliet Drouar verwoordt het in een artikel dat gepubliceerd op de blog van Médiapart, als volgt: “we zouden bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat mensen die te maken krijgen met seksisme, d.w.z. met de overheersing van heteroseksuele mannen, de term “geseksualiseerde mensen” zouden gebruiken”.

Waarom moeten werkgevers en werkgeefsters hierbij betrokken worden?

Een op de drie vrouwen in Europa heeft al te maken gehad met fysiek of seksueel geweld, meestal van een partner of ex-partner. Dit betekent dat elke werkgever of werkgeefster contact heeft gehad, heeft of zal hebben met een werknemer of werkneemster die op het werk of in de privésfeer al met gendergerelateerd geweld is geconfronteerd.

Niet alleen fysiek of seksueel geweld, maar ook psychologisch geweld, administratief geweld, cybergeweld, enz.

Geweld heeft naast persoonlijke en sociale gevolgen ook economische gevolgen.In Europa worden de kosten van huiselijk geweld geraamd op 175 miljard euro per jaar.

Uit verschillende enquêtes blijkt in welke mate dergelijk geweld de arbeidsgeschiktheid van het slachtoffer en van zijn of haar collega’s negatief beïnvloedt: verminderde productiviteit, verhoogd absenteïsme, personeelsverloop, ontslag zonder opzegtermijn, enz.

Bovendien hebben bedrijven veel mogelijkheden om te mobiliseren en brengen actieve werknemers en actieve werkneemsters een groot deel van hun leven door op de werkplek (soms de enige plek waar sociale interactie plaatsvindt buiten hun thuisomgeving).

Door de werkplek te positioneren als een veilige plek waar slachtoffers steun kunnen vinden en doorverwezen kunnen worden, wordt het effect van initiatieven aanzienlijk vergroot.

Hoe kan u aansluiten bij het netwerk?

Als u deel wil uitmaken van het CEASE-netwerk in België, volstaat het als engagement om het Handvest te ondertekenen en een opleiding te volgen. Die opleiding wordt door Pour la Solidarité gratis aangeboden.

De geschiedenis van het netwerk

Het Europese CEASE-netwerk dat aanvankelijk medegefinancierd werd door het programma Rechten, gelijkheid en burgerschap van de Europese Commissie en dat gecoördineerd wordt door de Stichting FACE (in een partnership met CSR Hellas, Pour la Solidarité en DIESIS), had tot doel om in de strijd tegen geweld een bijkomende frontlijn op te bouwen door de ondernemingen en de werkgevers/werkgeefsters te betrekken in die strijd.

Vandaag bestendigt POUR LA SOLIDARITÉ-PLS het CEASE-netwerk in België dankzij de steun van Equal Brussel.

Het CEASE-netwerk in België

Het Het nationale actieplan ter bestrijding van gendergeweld (NAP) 2021-2025 omvat meer dan 200 maatregelen om gendergelijkheid te bereiken, waaronder: de ondersteuning van slachtoffers van geweld en pesterijen op het werk, door middel van opleiding, bewustmaking en voorlichtingssessies. De doelstelling om bedrijven en werkgevers/werkgeefsters bij het proces te betrekken is duidelijk, en het CEASE-netwerk is een manier om dat te bereiken!

Als u aansluit bij het CEASE-netwerk, verbindt u zich ertoe om van uw onderneming of organisatie een plek te maken die zo safe mogelijk is voor al wie geconfronteerd werd, wordt of zal worden met gendergerelateerd geweld.